APEF | 万众瞩目,2021雅马哈亚太地区双排键大赛正式启动!

APEF | 万众瞩目,2021雅马哈亚太地区双排键大赛正式启动! APEF | 万众瞩目,2021雅马哈亚太地区双排键大赛正式启动! APEF | 万众瞩目,2021雅马哈亚太地区双排键大赛正式启动! APEF | 万众瞩目,2021雅马哈亚太地区双排键大赛正式启动! APEF | 万众瞩目,2021雅马哈亚太地区双排键大赛正式启动! APEF | 万众瞩目,2021雅马哈亚太地区双排键大赛正式启动! APEF | 万众瞩目,2021雅马哈亚太地区双排键大赛正式启动! APEF | 万众瞩目,2021雅马哈亚太地区双排键大赛正式启动!

* 海选参赛选手需演奏自行选择的一段曲目,演奏时间因年龄而定。
高年级组别演奏的曲目必须为自编曲或者原创曲。
【高年龄组别的落地总决赛须增加即兴演奏内容】

APEF | 万众瞩目,2021雅马哈亚太地区双排键大赛正式启动! APEF | 万众瞩目,2021雅马哈亚太地区双排键大赛正式启动!