GC/GCX

产品一览

产品一览

GC32S GC32C GC22S GC22C GC12S GC12C
颜色 原木色NT 原木色NT 原木色NT 原木色NT 原木色NT 原木色NT
桶形 Yamaha CG Shape Yamaha CG Shape Yamaha CG Shape Yamaha CG Shape Yamaha CG Shape Yamaha CG Shape
弦长 650 mm (25 9/16") 650 mm (25 9/16") 650 mm (25 9/16") 650 mm (25 9/16") 650 mm (25 9/16") 650 mm (25 9/16")
桶长 490 mm (19 5/16") 490 mm (19 5/16") 490 mm (19 5/16") 490 mm (19 5/16") 490 mm (19 5/16") 490 mm (19 5/16")
总长 988 mm (38 7/8") 988 mm (38 7/8") 988 mm (38 7/8") 988 mm (38 7/8") 988 mm (38 7/8") 988 mm (38 7/8")
桶宽 370 mm (14 9/16") 370 mm (14 9/16") 370 mm (14 9/16") 370 mm (14 9/16") 370 mm (14 9/16") 370 mm (14 9/16")
桶深 94-100 mm (3 11/16" - 3 15/16") 94-100 mm (3 11/16" - 3 15/16") 94-100 mm (3 11/16" - 3 15/16") 94-100 mm (3 11/16" - 3 15/16") 94-100 mm (3 11/16" - 3 15/16") 94-100 mm (3 11/16" - 3 15/16")
上弦枕宽度 52 mm (2 1/16") 52 mm (2 1/16") 52 mm (2 1/16") 52 mm (2 1/16") 52 mm (2 1/16") 52 mm (2 1/16")
琴弦间距 11.8 mm 11.8 mm 11.8 mm 11.8 mm 11.8 mm 11.8 mm
面板 单板欧洲云杉 单板西部红松 单板欧洲云杉 单板西部红松 单板欧洲云杉 单板西部红松
背板 单板玫瑰木 单板玫瑰木 单板玫瑰木 单板玫瑰木 单板桃花心木 单板桃花心木
侧板 单板玫瑰木 单板玫瑰木 单板玫瑰木 单板玫瑰木 单板桃花心木 单板桃花心木
琴颈 非洲桃花心木 非洲桃花心木 非洲桃花心木 非洲桃花心木 非洲桃花心木 非洲桃花心木
指板 黑檀木 黑檀木 黑檀木 黑檀木 黑檀木 黑檀木
指板半径 Flat Flat Flat Flat Flat Flat
琴桥 印度玫瑰木 印度玫瑰木 玫瑰木 玫瑰木 玫瑰木 玫瑰木
上弦枕材质 骨质 骨质 Urea复合材料 Urea复合材料 Urea复合材料 Urea复合材料
下弦枕材质 骨质 骨质 Urea复合材料 Urea复合材料 Urea复合材料 Urea复合材料
固弦钉 / / / / / /
卷弦器 金色 YTM-81 金色 YTM-81 金色 YTM-81 金色 YTM-81 金色 YTM-81 金色 YTM-81
琴体包边 玫瑰木 + 其他木材 玫瑰木 + 其他木材 玫瑰木 + 其他木材 玫瑰木 + 其他木材 玫瑰木 + 其他木材 玫瑰木 + 其他木材
音孔镶嵌 Rosette Rosette Rosette Rosette Rosette Rosette
护板 / / / / / /
琴身表面处理 亮光 亮光 亮光 亮光 亮光 亮光
琴颈表面处理 亮光 亮光 哑光 哑光 哑光 哑光
拾音器 / / / / / /
控制面板 / / / / / /
输出 / / / / / /
琴弦 Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10)
配件 / / / / / /
琴包 加固便携琴包 加固便携琴包 加固便携琴包 加固便携琴包 加固便携琴包 加固便携琴包